O firmie

 

panorama of blue sky and sun shining

Firma DNIB oferuje usługi doradcze w zakresie procesów chemicznych, zwłaszcza rafineryjnych, i pochodzących z nich produktów, szczególnie paliw płynnych oraz środków smarowych. Przedmiotem działania DNIB są również usługi doradcze w zakresie innych produktów i komponentów naftowych oraz biopaliw i biokomponentów.

 Działalność jest ukierunkowana na wykonywanie ekspertyz dotyczących oceny przydatności dostępnych na rynku gotowych produktów naftowych (i innych np.: bioetanol, FAME), jak również komponentów surowych do wytwarzania przez klientów specyficznych produktów ze szczególnym uwzględnieniem produktów paliwowych.

Railway tankcar with biofuel

Działalność dotyczy również zagadnień:

 • normalizacyjnych
 • programów badawczych
 • przygotowania materiałów konferencyjnych i prasowych oraz
 • organizacji szkoleń
  w zakresie w/w tematyki.

Oferowane usługi uwzględniają przede wszystkim najnowszą i najlepszą wiedzę w zakresie produktów naftowych zarówno od strony ich cech użytkowych, parametrów fizykochemicznych, wymagań normatywnych jak również uregulowań legislacyjnych.

Przedmiotowe usługi oferowane są podmiotom gospodarczym i instytucjom działającym w sektorze naftowym, przede wszystkim małym i średnim firmom zajmującym się produkcją i obrotem produktami naftowymi, a szczególnie produkcją paliw oraz komponentów i biokomponentów do ich wytwarzania.

Gwarancją zapewnienia wysokiej jakości usług jest:

 • wieloletnie (37 lat) doświadczenie w przedmiotowej tematyce wyniesione z poprzedniej działalności, której kontynuacją jest DNIB
 • udział w pracach organizacji wyznaczających standardy dla przemysłu naftowego – Polski Komitet Normalizacyjny, Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC Polska
 • wieloletnia współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi oraz firmami branżowymi w kraju i zagranicą


Mocne strony:

 • bardzo duże doświadczenie i merytoryczna wiedza w zakresie działalności Firmy
 • niskie koszty związane z utrzymaniem infrastruktury i personelu
 • krótkie procedury związane z przygotowaniem i realizacją usług
 • elastyczna polityka cenowa